Win Diskless

Citrix Software

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm Citrix Provisioning Services, Windows Server, Windows XP client, Windows 7 client.

Citrix Software

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm Citrix Provisioning Services, Windows Server, Windows XP client, Windows 7 client.

Citrix Software

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm Citrix Provisioning Services, Windows Server, Windows XP client, Windows 7 client.

Linux Diskless

NXD LINUX

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows XP client, Windows 7 client.

NXD LINUX

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows XP client, Windows 7 client.

NXD LINUX

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows XP client, Windows 7 client.

Win 8 Diskless

Windows 8 Diskless

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows 8 client, 24 November 2012.

Windows 8 Diskless

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows 8 client, 24 November 2012.

Windows 8 Diskless

Hệ thống mạng không ổ cứng, sử dụng phần mềm NXD NetZoneSoft, LINUX Server, Windows 8 client, 24 November 2012.

Võ Lâm Hội Quán Q6

Khách Hàng Tiêu Biểu 1

Hệ thống mạng không ổ cứng Windows/LINUX

OhYeahNet

Khách Hàng Tiêu Biểu 2

Hệ thống mạng không ổ cứng LINUX

Net 33 Bàu Cát

Khách Hàng Tiêu Biểu 3

Hệ thống mạng không ổ cứng Windows

VLHQ Hàn Hải Nguyên Q11

Khách Hàng Tiêu Biểu 4

Hệ thống mạng không ổ cứng LINUX

Thế Giới Game

Khách Hàng Tiêu Biểu 5

Hệ thống mạng không ổ cứng Windows

VLHQ G-NET Bình Tân

Khách Hàng Tiêu Biểu 6

Hệ thống mạng không ổ cứng Windows